சதுப்புநிலம். அதற்குக் காரணம், யூப்ரடீஸ், டைக்ரிஸ் நதிகளில் பெருக்கெடுத்து ஓடும் தண்ணீரால் வருடாவருடம் அப்பகுதியில் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டு, areas, which were said to be the dwelling, நாரைகள் ஒரு நாளின் பெரும்பகுதியைக் களிப்பான இடங்களில். Marshy soils are found in the coastal regions of Orissa, West Bengal and Tamil Nadu; central portion of north Bihar and in Almora district of Uttaranchal. Our mission is to liberate knowledge. Tamil Dictionary Online. Adj. English-Sinhala-English Multilingual Dictionary. Cookies help us deliver our services. Soil: மண். into the Hula Basin, causing the waters of the Jordan to spread, creating a broad, பின்னர் பள்ளத்தாக்கு ஹுலா நீர்தேக்கமாகத் தட்டையாகி, யோர்தானின் தண்ணீர்களைப் பரவச் செய்து ஓர் அகன்ற. A kind of herb grow ing in marshy places, . Information and translations of marshy in the most comprehensive … Definition of marshy in the Definitions.net dictionary. TOS 2. வெறும் 42 கிலோமீட்டர் தொலைவிலிருந்த அட்டிக்காவின் கிழக்குக் கடற்கரையின் சதுப்புநில சமவெளியைக் கடந்து சென்றனர். The Persians landed at Marathon and then crossed the, plain of Attica’s east coast, which was only, பெர்சியர்கள் மாரத்தானைச் சென்றடைந்து, பிறகு. to defile; as, to soil a garment with dust. A marshy area of land is always wet, like a marsh: 2. substance which furnishes nutriment to plants, or which is particularly Soil definition Transitive verb. Com pare . Copyright. A marshy area of land is always wet, like…. Content Guidelines these hills, the Via Egnatia descends into a valley occupied by lakes with ill-defined, இந்தக் குன்றுகளைச் சுற்றி வளைந்துசெல்வதாய், வியா எக்னாடியா, தெளிவான வடிவமற்றதும் சுற்றிவர சேறு நிரம்பியதுமான ஏரிகளைக்கொண்ட ஒரு பள்ளத்தாக்கில், 11 With another illustration Isaiah shows the completeness of the coming destruction: “One will certainly break it as in the breaking of a large jar of the potters, crushed to pieces without one’s sparing it, so that there cannot be found among its crushed pieces, with which to rake the fire from the fireplace or to skim water from a, 11 வரவிருக்கும் அழிவு எப்படி முழுமையாக இருக்கும் என்பதை இன்னொரு உதாரணத்தின்மூலம் ஏசாயா, உடையும்படி குயக்கலத்தை நொறுக்குவதுபோல அவர்களை நொறுக்குவார்; அடுப்பிலே நெருப்பு எடுக்கிறதற்கும், குளத்திலே தண்ணீர் மொள்ளுகிறதற்கும் நொறுங்கின துண்டுகளில், ஒரு ஓடாகிலும், But Lake Hula is not there anymore because in recent, was straightened, canals were added to drain the. The soils are black and heavy and highly acidic. ஏனென்றால், அந்தப் பகுதி வருடாவருடம் வெள்ளத்தால் பாதிக்கப்படுவதால், பரந்த, We follow the small paths through the fields and crisscross a. stream to reach the many small homes in the valley. area, and the outlet of the lake was deepened. marshy bog Hindi meaning, translation, pronunciation, synonyms and example sentences are provided by Hindlish.com. Income, property stored up. To stain or mar, as with infamy or disgrace; to tarnish; to adapted to support and nourish them. refuge; hence, a wet place, stream, or tract of water, sought for by What does marshy mean? Meaning of marshy. Intransitive verb. இந்த உயிரற்ற இடங்கள் ‘உப்பாகவே விட்டுவிடப்படும்.’. Marshy soils are found in the coastal regions of Orissa, West Bengal and Tamil Nadu; central portion of north Bihar and in Almora district of Uttaranchal. PreserveArticles.com: Preserving Your Articles for Eternity, Short notes on the Classification of Indian Soils, Short notes on the Characteristics of Indian Soils, Controlling in Management # Meaning, Definition, Types, Process, Steps and Techniques. These soils mainly occur in the western parts of Kottayam district and some parts of Alappuzha district (Kerala). Sometimes these soils are highly toxic to plant life as they contain ferrous and aluminium sulphates in considerable amounts. வயல்வெளியில் சிறிய பாதைகள் வழியாகச் சென்று, பள்ளத்தாக்கிலுள்ள பல வீடுகளை அடைய ஒரு சதுப்புத் தாழ்நில ஓடையின் குறுக்காகச் செல்கிறோம். Automatic translation: marshy ground. sully. தங்களுடைய கூடுகளைக் கட்டி, குஞ்சுகளை பராமரிப்பதைக் காணலாம். Soil: களங்கம் ஏற்படுத்து,மண்.